200 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾക്ക് ബഹ്റൈനിൽ നിരോധനം

മനാമ: 200 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾക്ക് ബഹ്റൈനിൽ നിരോധനം. ഇത്തരം ബോട്ടിലുകളുടെ ഉല്പാദനവും ഇറക്കുമതിയും വിതരണവുമാണ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ആറ് മാസത്തിനു ശേഷമേ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയുള്ളൂ. കയറ്റുമതി ആവശ്യത്തിനായി ഉൽപ്പാദനത്തെ നിരോധനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.