കത്താറ വില്ലേജിൽ പായ്കപ്പൽ മ്യുസിയം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

ദോഹ∙ കത്താറ വില്ലേജിൽ പായ്കപ്പൽ മ്യുസിയം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. മീൻപിടിത്തം, മുത്തുവാരൽ, ചരക്കു ഗതാഗതം, വ്യാപാരം, യാത്ര എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കപ്പലുകൾ, മുങ്ങൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ബോട്ടുകൾ, കടൽയാത്രികർ അക്കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിവിധ വസ്തുക്കൾ, തടിക്കപ്പലുകൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലേഡുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രദർശനത്തിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പൂർവികർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗത കപ്പലുകളുടെ മോഡലുകളും മ്യുസിയത്തിൽ കാണാം. 12-ാമത് കത്താറ പരമ്പരാഗത പായ്ക്കപ്പൽ മേളയുടെ ഭാഗമായി കൂടി സ്ഥാപിച്ച ഇവിടെ പ്രകൃതിദത്ത മുത്തുകളും സംസ്‌കരിച്ച മുത്തുകളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും.