15 ഹോം ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിച്ച് ഖത്തർ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം

ദോഹ: 15 ഹോം ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിച്ച് ഖത്തർ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം (MoCI). അനുവദനീയമായ ഹോം ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അറബിക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ, ഭക്ഷണം വിളമ്പൽ, തയ്യൽ, എംബ്രോയ്ഡറി, വസ്ത്ര നിർമാണം, പാഴ്സൽ, ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പിംഗ്, വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫോട്ടോകോപ്പി, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, പാക്കേജിംഗ് ഡോക്യുമെന്റുകൾ, മെമ്മോകൾ, ബൈൻഡിംഗുകളും കത്തുകളും, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ബുഖൂറും നിർമ്മിക്കുകയും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തു നിർമ്മാണം, പൈകളും പേസ്ട്രികളും തയ്യാറാക്കൽ തുടങ്ങിയവ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടും.