ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു

ദോഹ: ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നു. 50 ബേസിസ് പോയിന്റ് ഉയർത്തി. 1.50 ശതമാനമായി വർധിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ബാങ്കിന്റെ വായ്പാ നിരക്ക് (ക്യുസിബിഎൽആർ) 25 ബേസിസ് പോയിന്റ് വർധിപ്പിച്ച് 2.75 ശതമാനമാക്കും.

ഇതു കൂടാതെ ക്യുസിബി റിപ്പോ നിരക്ക് 50 ബേസിസ് പോയിന്റ് ഉയർത്തി 1.75 ശതമാനമാക്കും. പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ സാമ്പത്തിക ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ തീരുമാനമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.