ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓപ്പൺ ഹൗസ് വ്യാഴാഴ്ച

ദോഹ. ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓപ്പൺ ഹൗസ് ഫെബ്രവരി 24 വ്യാഴാഴ്ച സംഘടിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനും പരിഹാര നടപടികൾ നിര്ദേശിക്കുന്നതിനും മാസം തോറും സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ള ഓപ്പൺ ഹൗസ് ആണിത്.
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണി മുതല്‍ 5 മണി എംബസിയില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരായും 5 മണി മുതല്‍ 7 മണിവരെ സൂമിലും (മീറ്റിംഗ് ഐ.ഡി 830 1392 4063, പാസ് കോഡ് 121100) 30952526 എന്ന ഫോണ്‍ നബര്‍ വഴിയും ഓപണ്‍ ഹൗസില്‍ പങ്കെടുക്കാം.