ഖത്തറിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇനി ഇ സേവനം വഴി

ദോഹ: ഖത്തറിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇനി ഇ സേവനം വഴി. തൊഴിൽ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്. സേവനങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലായി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും പേപ്പര്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം , നടപടിക്രമങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കല്‍ എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ സേവനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്. വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റിന്, വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് പുതുക്കുന്നതിന്, വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നതിന്, ലേബര്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അംഗീകാരം നല്‍കുന്നതിന്, ലേബര്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അംഗീകാരത്തിന്റെ സാധുത പുതുക്കുന്നതിന്, ലേബര്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അംഗീകാരം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് തുടങ്ങി ആറ് തരം സേവനങ്ങളാണ് ഇ സര്‍വീസിലുള്ളത്.