യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസികൾക്കും പൗരത്വം

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദേശികള്‍ക്ക് പൗരത്വം നല്‍കുമെന്ന് യുഎഇ പ്രഖ്യാപിച്ചു