യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസികൾക്കും പൗരത്വം

യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസികൾക്കും പൗരത്വം

*യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസികൾക്കും പൗരത്വം* ⭕Gulf Malayaly One Minute Updates #uae #citizenship #newlaw #gulf #gulfmalayaly

Posted by Gulf Malayaly on Saturday, January 30, 2021

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദേശികള്‍ക്ക് പൗരത്വം നല്‍കുമെന്ന് യുഎഇ പ്രഖ്യാപിച്ചു