​ഗെയിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (​ഗെയിൽ) എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി മാർച്ച് 15 ആണ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് gailonline.com എന്ന ഗെയ്‌ലിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് വഴി ഓർഗനൈസേഷനിലെ 47 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്.

ശമ്പളം: തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഇ-2 ഗ്രേഡിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിയായി ഒരു വർഷത്തെ ട്രെയിനിംഗ് കം പ്രൊബേഷൻ സമയത്ത് 60,000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ 60,000 – 1,80,000 രൂപ ശമ്പള സ്കെയിലിൽ നിയമിക്കും. അവരുടെ ട്രെയിനിംഗ് കം പ്രൊബേഷൻ പിരീഡ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ, ഇ-2 ഗ്രേഡിൽ 60,000 മുതൽ 1,80,000 രൂപ വരെയുള്ള അതേ ശമ്പള സ്കെയിലിൽ അവർ തുടരാം.

​ഗെയിൽ ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (കെമിക്കൽ): 20 തസ്തികകൾ
എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (സിവിൽ): 11 തസ്തികകൾ
എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (ഗെയിൽടെൽ ടിസി/ടിഎം): എട്ട് തസ്തികകൾ
എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (ബിഐഎസ്): എട്ട് തസ്തികകൾ

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: 2023-ൽ കെമിക്കൽ, സിവിൽ, ഗേറ്റ്‌ടെൽ (TC/TM), BIS എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഗ്രാജ്വേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്- 2023 മാർക്ക് (ഗേറ്റ്-2023 മാർക്ക്) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

​ഗെയിൽ ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: യോഗ്യത

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (കെമിക്കൽ): ഉദ്യോഗാർത്ഥി കെമിക്കൽ/പെട്രോകെമിക്കൽ/കെമിക്കൽ ടെക്‌നോളജി/പെട്രോകെമിക്കൽ ടെക്‌നോളജി/കെമിക്കൽ ടെക്‌നോളജി, പോളിമർ സയൻസ്/ കെമിക്കൽ ടെക്‌നോളജി, പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്‌നോളജി എന്നിവയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ടെക്‌നോളജിയിൽ 65 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം.

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (സിവിൽ): കുറഞ്ഞത് 65 ശതമാനം മാർക്കോടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിം​ഗ്/ടെക്‌നോളജിയിൽ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം.

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (ഗെയിൽടെൽ ടിസി/ടിഎം): കുറഞ്ഞത് 65 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ഇലക്‌ട്രിക്കൽ & ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ഇലക്‌ട്രിക്കൽ & ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ എഞ്ചിനീയറിം​ഗിൽ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം.

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (ബിഐഎസ്): കുറഞ്ഞത് 65 ശതമാനം മാർക്കോടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബാച്ചിലർ ബിരുദവും കുറഞ്ഞത് 65 ശതമാനം മാർക്കോടെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും (എംസിഎ) ഉണ്ടായിരിക്കണം.