സംസ്ഥാനത്തെ പാലില്‍ വിഷാംശം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പാലില്‍ വിഷാംശം കണ്ടെത്തി. മാരകരോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന അഫ്‍ലാടോക്സിന്‍ ആണ് പാലില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സാമ്ബിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്.
വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച 10 % സാമ്ബിളിലാണ് അഫ്‍ലാടോക്സിന്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. കേടായ കാലിത്തീറ്റ നല്‍കുന്നത് മൂലം പാലില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമാണിത്. കാന്‍സര്‍ അടക്കമുള്ള മാരക രോഗങ്ങള്‍ക്ക് അഫ്‍ലാടോക്സിന്‍ എം 1 കാരണമാകും. പാലിന്റെ ഗുണനിലാവരം വർദ്ധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യാപകമായ ബോധവത്കരണത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെന്നും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നു