ഫേസ് മാസ്‌ക്കില്‍ മാരക രോഗം പരത്തുന്ന വിരകളോ?

സര്‍ജിക്കല്‍ ഫേസ് മാസ്‌ക്കില്‍ മാരക രോഗത്തിനിടയാക്കുന്ന കറുത്ത വിരകളുണ്ടെന്ന പ്രചാരണത്തിലെ വസ്തുത എന്താണ്‌?
No… your surgical masks don’t have worms!