ഓർമ്മകളുടെ ആ പഴയ റേഡിയോ കാലം

കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും ശാസ്ത്രം എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും മായാതെ മങ്ങാതെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാകും…. ഓർമ്മകളുടെ ആ പഴയ റേഡിയോ കാലം ….